. :

Ονακοίνωσε ήήμερα 18.869 νέα κρούσματα στην ελλάδα, με την αττική να καταγράφει 7,139 ξξφφφφφεφφεώώώώώώώώκώώών καώώώκκκκη 1,704. αναπληρώτρια υπουργός κ. Μίνα γκάγκα τόνισε πωςςα είναι σε μία εψηλή αλλά κατάσταση και σήήέζά ομμσσήήέζά ομασσήέζέζέζοοομμα πιέζονται. « Να είμαστε προσεκτικοί για το πόμενο διάστημα », είπε σηηςςώώνοντας πως κινδυνεύουνοι δεν έέοιν εμβολιαστεί.

170000 τα ενεργά σήμερα, παίρνοντας τον λόγο η καθηγήτρια Παιδιατρικής Παπαευαγγέλου, λόγο θετικότητας την τελευταία, ενώ ακόμη μίλησε για του ιικού φορτίου σε Κρήτη.

Επιπλέον μίλησε για σταθεροποίηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία αλλά και νν έέένων ωλνωμένων στηνωμένων στηνωέένων στηνω ελλάδα. Ακολούθως, είπε πως 1/3 που νοσηλεύεται στις ΜΕΘ, είναι κάτω των 60 ετών. « Κανείς δεν είναι άτρωτος » με νόημα.

93 93,4% των θανάτων αφορά σε ανθρώπους που είτε δεν είχαν εμβολιαστεί καθόλου, είτε δεν είχαν κάνει την αναμνηστική δόση του σημείωσε στην συνέχεια, υπερτονίζοντας την σημασία όχι την αναμνηστική δόση.

με την σζήζήτηση για το τέλος της πανδημίας αοέέέείαα Δεν η εκτεταμένη διασποράώ έέέύνήπξώ τστε να δημιουργήσει μεταλλξξεις.

τέλος, κ. Γκάγκα ρωτήθηκε το αν … θα κάνουμε Πάσχα, με την αναπληρώτρια υπουργό καταφατικά, όμως πως για να συμβεί αυτό, θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Για … πάσχα στο χωριό μίλησε και ο γκίκας μαγιορκίνης, τονζζοντας επίσης τον πασσγοντα προσοήή.

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.