προσωπικό και δεν βρίσκουν : 40 000 κενές θέσεις εργασίας

Οι κενές θέσεις εργασίας σε μια χρονική περίοδο που η ανεργία ανέρχεται σε 13,3% είναι ένα ιδιόμορφο φαινόμενο που στα στατιστικά απασχόλησης της και έχει σχολιαστεί τόσο και παράγοντες αγοράς. Ιδίως τα δύο χρόνια της πανδημίας ελλεψψεις προσωπικού πταν γενικού πήνες στον τουρισμό, στην εστίαση, στη εεταααηηση και σε λλους κλάδους.

με την ΕΛΣΤΑΤ, το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου του 2021 ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας, εξαιρουμένων του πρωτογενούς τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, αυξήθηκε σε ετήσια βάση 117 117,8%, δηλαδή σε 12180 από 5600.

Ειδικά στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό όχι μόνο υψηλών προσόντων, αλλά και εξειδικευμένους τεχνίτες, όπως χειριστές μηχανημάτων, υδραυλικούς, οξυγονοκολλητές, ψυκτικούς κ.ά.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο εν όψει των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα προσεχή και οφείλεται κυρίως στην της με την αγορά εργασίας αλλά και στις χαμηλές αμοιβές.

Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που λειτουργεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) έχει εντοπίσει εδώ και καιρό τις ελλείψεις.

«Στην κατηγορία υψηλών προσόντων», ο κ. Π. , Επιστημονικός Μηχανισμού διευθυντής και Διεθνών Δικτύων του Ινστιτούτου, «υπάρχει έλλειψη πληροφορικάριων, κάτι που παρατηρείται η ψηφιακή έχει κυριαρχήσει σε όλους τους τομείς. αιτία, τη γνώμη μου, οι χαμηλές αμοιβές. Δεν μπορούν οι εεήύύήήψψών δεξιοτήτων μεξιοτήτων εξιοτήτων εξιοτήτων εξιοτήτων εξιοτήτωήή εμπειρία και να προσωπικό υψηλών προσόντων πρέπει να αμείβεται με ανταγωνιστικά απ·. θα εξωτερικό. Απ ςςς λείπτες λείπουνν χειριστές ανοριστές ανοριστές ανοριστές ανορθωτέέών μηχανημάτων κκκγγγγγγγγγγγγγ………….. ».

Αναφερόμενος στο νομοσέέέδιο για την αλλαγή της επαγελματικής κατάρτισης δρορομολογεί υπουργείο εργασίας ο κ. σημειώνει : « Οι πόροι πρέπει να μεταφερθούν αξίζει. . Θα πρέπει να περάσουνα-Δυο χρόνια για να στηθούν τα νέα προγράμματα κατάρτισης. Και πάλι δεν θα καλύψουν πλειονότητα των και των εργαζομένων. 500 δουλειά. ;

. Αν θέλουν να ανοίξουν ένα e-shop, πρέπει να εκπαιδεύσουν οι ίδιες τους ερν. . μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να με το κράτος και να επωμιστούν μέρου υ ς ς. Ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι στην δδα το 97% των επιχειρήσεων είναι μικρές είναι μικρές είναι μικρές και μικρές εαι δεν μπορούν να επωμιστούν το κόστος ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, στην ελληνική αγορά εργασίας εντοπίζονται: προγραμματιστές, μηχανικούς υπολογιστών, υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών, εργάτες κατασκευαστικού κλάδου, τεχνίτες παραγωγής προϊόντων, τεχνίτες επισιτισμού, πωλητές, ηλεκτροσυγκολλητές, la logistique, la sécurité υπαλλήλους, φορτοεκφορτωτές, οδηγούς, διανομείς, χειριστές μηχανημάτων , ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, φανοποιούς, ταμίες, βοηθούς λογιστών, υπευθύνους ποιοτικού ελέγχου, τεχνολόγους τροφίμων, μάγειρες, ζαχαροπλάστες κ.λπ.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ , σύμφωνα με την οποία επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα είναι τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας , υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών, υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών, ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί καθώς και εγκαταστάσεων μηχανημάτων.

«Είναι απορίας ξξιον θα θεκινήσει ηξύώσει ηξύώήήήλλύύύύύςςςςςςςέέέςέέέέέέέέέέέέέέέέέέένο προσωπικινο προσωπικόνο προσωπικόαααααα» ανρρστέται ο κ. Χρήστος Ιωάννου, διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), και συνεχίζει: «Υπολογίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη 20 000 πληροφορικάριων και 20 000 εξειδικευμένων τεχνητών. Για να δουλέψει ο τεχνίτης (π.χ. χειριστής κλαρκ, οξυγονοκολλητής κ.λπ.) χρειάζεται αδειοδότηση που παρέχεται κατόπιν εξετάσεων από τις επιτροπές των περιφερειών. τον κορωνοϊψψψςςςςςψέέύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύν ήταν λίγοι οπεεστηκαναγκάστηκαν ίασσα ύτύία, στη γαλλία κιστοποίν πιστοποίηση ηέτώώηηην δεέοώοοηηνή ηέέώώώ ήή

«Δεν πληρώνουν»

Μια διαφορετική εκδοήήή τέέν κενών έέσεων στον κτον κτδο ττων χειριστών μηχανημάτων ο ρόεδρος της οειριστώνδίας χειριστών νκος ηλιόπουλος. « Οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος τις περιφερειακές καθυστερήσεις. . Έέλουν ο εξειδικευμένος να δουλέψει με τον βαικό μισθό τωνςλλλέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ εεεςςλε έέέέέέέ τεεςςλ έ τηεςςσ τον ιςςσ τττ ττνν. Μεγάλες επιχειρήσεις, όπςς η Coca-Cola, πληρώνουν 1,100 ευρώ τονο ειδικευμένο τεχνίτη, βρίσωπτν προσωπικον εαέέρουναέέρουν ελλεψψεις. 30 mois. Οι ελλείψεις εμφανίζονται όταν οι επιχειρήσεις θέλουν να το προσωπιιι».

«Ελλείψεις καταγράφονται στις ειδικότητες των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών, οι οποίες κρύβουν κινδύνους και απαιτούν καλή εκπαίδευση», αναφέρει ο κ. Καραγεωργόππλλλλςμμμύήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήααύύήήήήήήήαααύύήήήήήήαααύύήήήήήήααήήήή ενν δοοώή « Ωστόσο δεν υπάρχει εκπαιδευτική τεχνικά επαγγέλματα μας. υποδομές είναι απομονωμένες».

Στο φαινόμενο της απόστασης ανάμεσα στις δεξιότητες που το εργατικό δυναμικό και στις δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας έχει αναφερθεί φορές ο ίδιος υπουργός Εργασίας: «Είμαστε τελευταίοι στην Ε.Ε. προς αυτό. Γι » αυτόν τον λόγο προωθούμε και το νομοσχέδιο τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ του συστήματος κατάρτισης στη, βασικές αρχές την, αξιολόγηση και την πιστοποίηση τόσο παρόχων της κατάρτισης όσο και. Με βασική φροντίδα τα χρήματα πάνε στην να πιάνουν τόπο. Αλλά και η κανρρρσ οσσδννκ εφδδιο για το έφλλον εργαζομένων έέομένων ργων ανέργων. Σε αυτή την προσπάθεια θα δημιουργηθούν συνέργειες σε τα προγράμε τα προγράμ αμταο ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψςςςςςςςςςςςςςς ευρώ και τα οποία θα κατευθυνθούν στην κατάρτιση 500 000 εργαζομένων καρων κατάρτιση Και θα δίνουν έμφαση σε νέες δεξιότητες, όπςς οιψηφιακές και ο σέέές κα σσινες « δεξιότητες. Είνν ρροεεεεεήήήήήεεεεεεεήήήήεεεεεεεήήήήήεεεεεεεήήήεεεεεεεεήήήήήεεεεεεεςςήήεεεεςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς ερλήήνοςςςςς «

: nouvel argent

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.